Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Thi đua - Khen thưởng

Cập nhật lúc : 08:09 06/02/2015  

Thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân-Nhà giáo Ưu tú

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 639/BGDĐT-VP

V/v Triển khai xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 13 năm 2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Hà Nội, ngày  17 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi :

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

Xem chi tiết tại đây :

Thông tư 07 - Xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT 

Văn bản Bộ GD ĐT số 639_BGD ĐT-VP

Thực hiện quy định hiện hành về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, sau khi tổ chức hội thảo thống nhất với các Bộ, ngành Trung ương; Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (NGND, NGƯT) lần thứ 13 năm 2014 cụ thể như sau :

Số lượt xem : 120