Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Giáo viên: Lương Thị Tiền

Tuần học thứ 9

Tuần 43 - Năm 2015 từ ngày 19/10/2015 đến ngày 25/10/2015

Cập nhật lúc : 06:12 14/10/2015

THỨ BUỔI TIẾT PPCT LỚP MÔN TÊN BÀI GHI CHÚ
2 SÁNG 1     Toán    
2     toán    
3     học vần    
4     học vần    
5          
CHIỀU 6          
7          
8          
9          
10          
3 SÁNG 1          
2          
3          
4          
5          
CHIỀU 6          
7          
8          
9          
10          
4 SÁNG 1          
2          
3          
4          
5          
CHIỀU 6          
7          
8          
9          
10          
5 SÁNG 1          
2          
3          
4          
5          
CHIỀU 6          
7          
8          
9          
10          
6 SÁNG 1          
2          
3          
4          
5          
CHIỀU 6          
7          
8          
9          
10          
7 SÁNG 1          
2          
3          
4          
5          
CHIỀU 6          
7          
8          
9          
10          
CN SÁNG 1          
2          
3          
4          
5          
CHIỀU 6          
7          
8          
9          
10