Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Giáo viên: Lương Thị Tiền

Tuần học thứ 8

Tuần 42 - Năm 2015 từ ngày 12/10/2015 đến ngày 18/10/2015

Cập nhật lúc : 05:59 14/10/2015

THỨ BUỔI TIẾT PPCT LỚP MÔN TÊN BÀI GHI CHÚ
2 SÁNG 1 Tiết 32 1/1 Toán Phép cộng trong phạm vi 5  
2          
3          
4          
5          
CHIỀU 6          
7          
8          
9          
10          
3 SÁNG 1          
2          
3          
4          
5          
CHIỀU 6          
7          
8          
9          
10          
4 SÁNG 1          
2          
3          
4          
5          
CHIỀU 6          
7          
8          
9          
10          
5 SÁNG 1          
2          
3          
4          
5          
CHIỀU 6          
7          
8          
9          
10          
6 SÁNG 1          
2          
3          
4          
5          
CHIỀU 6          
7          
8          
9          
10          
7 SÁNG 1          
2          
3          
4          
5          
CHIỀU 6          
7          
8          
9          
10          
CN SÁNG 1          
2          
3          
4          
5          
CHIỀU 6          
7          
8          
9          
10