Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Hoạt động dạy và học

Cập nhật lúc : 05:06 02/11/2015  

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng chống ma túy, tội phạm và TNXH Năm học 2015-2016

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng chống ma túy, tội phạm và TNXH Năm học 2015-2016

    PHÒNG GD& ĐT QUẬN CẨM LỆ                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH HOÀNG DƯ KHƯƠNG                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 

 

   Số:       /KH - HDK                                       Hoà Thọ Đông, ngày 23  tháng 9  năm 2015     

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác phòng chống ma túy, tội phạm và TNXH

Năm học 2015-2016

 

            Thực hiện công văn số 581/KH-PGDĐT ngày 22 tháng 09 năm 2015 của phòng GD&ĐT quận Cẩm Lệ Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống ma túy, tội phạm và TNXH năm học 2015-2016; Trường TH Hoàng Dư Khương xây dựng kế hoạch  hiện công tác phòng chống ma túy, tội phạm và TNXH năm học 2015-2016 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

a) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị “Về việc tăng cường lãnh đạo,  chỉ đạo công tác phòng, chống kiếm soát ma túy trong tình hình mới”; Quyết định số 9263/QĐ-ƯBND ngày  11/12/2009. của UBND thành phố phê duyệt Đề án thực hiện mục tiêu  “Không có  người nghiện ma túy trong cộng đồng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2015”; Kế hoạch số 6986/KH-UBND  ngày  04/11/2011  của UBND  thành  phố  về  việc  triển  khai  thực hiện  Chiến  lược  quốc  gia  phòng,  chống và kiểm  soát ma túy trên  địa  bàn TP  Đà Nẵng đến năm 2020.

b) Huy động sức mạnh tống hợp của cả cấp ủy Đảng; sự quản lý điều hành của lãnh đạo các trường học, sự tham gia của các ban ngành, đoàn thể và CB,  GV, CNV và học sinh trong công tác phòng,  chống ma túy,  xem đây là một trong  những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.

c) Nâng cao năng lực về phòng, chống ma túy ở CB- GV - NV và học sinh trong nhà trường.

d) Tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể CB- GV - NV và học sinh , lên án, phát hiện, tố giác và phối hợp đấu tranh phòng, chống ma túy nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, từng bước kiềm chế, ngăn chặn và đẩy  lùi  tệ nạn ma túy, tạo môi trường lành mạnh trong trường học.

II. Nhiệm vụ trọng tâm:

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống ma túy, tội phạm và TNXH. Tháng  10 là tháng cao điểm về công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy và các loại tội phạm trong trường học với những nội dung cụ thể như sau:.

a)  Tổ  chức thực hiện  có  hiệu  quả  Chương trình  quốc  gia phòng,  chống tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013-2015, Chỉ thị 21-CT/TW ngày 26/3/2008  của Bộ Chính trị “về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống kiểm soát ma túy trong tình hình mới”.

b)  Tiếp  tục  phát  huy  có  hiệu  quả  cuộc  vận  động  lớn trong  nhà  trường  vói

chủ  đề  “Tất  cả  vì  mái  trường  không  có  ma  túy  và  các  loại  tội  phạm”  bằng  hình thức phát động các phong trào văn hóa, văn  nghệ, thể dục thể thao như:  Thi hùng biện,  thuyết trình;  thi  vẽ  tranh,  pano  tuyên- truyền;  thi tiểu phẩm,  văn  nghệ và tổ chức thi đấu các môn thi HKPĐ với chủ đề” Thể thao đẩy lùi ma túy và các tệ nạn xã hội”.

c)  Đấy  mạnh  công tác tuyên truyền,  giáo  dục về phòng chống ma túy bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù họp với tình hình nhà trường. Tổ chức lồng ghép giữa tuyên  truyền phòng, chống ma túy với vận  động  CB-GV-NV và học  sinh chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

d)  Tố  chức  các  hoạt  động  tuyên  truyền  trực  tiếp  và  hiệu  quả  hưởng  ứng Tháng hành  động phòng,  chống  ma túy  (10/2015).  Phối  hợp với  ngành  Công  an, các ban, ngành,  hội,  đoàn thể làm tốt công tác vận động CB-GV-NV xây dựng trường học  an toàn,  giữ vững  an  ninh chính trị,  trật tự an toàn xã hội,  tích cực tố giác tội phạm,  đấu tranh ngăn chặn các hoạt động  của tội phạm và tệ nạn ma túy; kịp thời phát hiện, tuyên truyền, giáo  dục những học sinh  có dấu  hiệu bất thường trong sinh hoạt,  học tập  như hút thuốc, hay nghỉ học,  la cà quán xá nhằm có  biện pháp phối hợp.

e) Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ  làm  công  tác  tuyên  truyền  phòng,  chống  ma  túy;  phối  hợp  tổ  chức  tập  huấn, trang bị kiên thức vê phòng,  chống ma túy cho đội ngũ tình nguyện viên, cộng tác viên tại các trường học.

f)  Tổ  chức  lấy ý  kiến, xây  dựng và tô chức ký cam kết giữa học sinh, PHHS và các tố chức đoàn thể có liên quan về công tác giáo dục phòng, chống ma túy, tội phạm trong học đường.

III. Thời gian:

Tổ chức mittinh và diễu hành vào tiết chào  cờ thứ Hai (12/10/2015)

IV. Địa điểm: Tại trường TH Hoàng Dư Khương.

V. Thành phần: Giáo viên, học sinh,cha mẹ học sinh, Hội khuyến học.

VI. Triển khai chương trình hoạt động:

-  Tổng  kết  công tác  giáo  dục  phòng, chống ma túy, tội  phạm trong trường học năm học 2014-2015;

- Phát động của Hiệu trưởng;

- Phát biểu  hưởng  ứng  của  học  sinh;  tổ  chức  ký  cam  kết,  đăng  ký  thi  đua thực hiện ‘Trường học không có ma túy, tội phạm”.

-  Tổ chức một số hoạt động:

       +  Tổ chức khai mạc HKPĐ và thi đấu một số môn thi HKPĐ.

+ Treo băng rôn hưởng ứng có nội dung:

“ Hưởng ứng tháng phòng,  chống ma túy và các loại tội phạm trong trường học!”

+ Tố  chức mittinh với qui mô toàn trường. Mỗi  lóp tham dự lễ phải  có từ 01  đến  02  pano  cầm  tay  (bằng  chữ  lớn  hoặc  tranh  cổ  động)  với nội  dung như sau:  

 Hãy biết nói không với ma túy !

 Đừng bao giờ thử ma  túy dù chỉ một lần !

 Không giữ,  không thử,  không tàng trữ ma túy !

 Quyết tâm  thực hiện nhà trường không có khói thuốc lá !

  Thể  thao đẩy lùi ma túy !

       + Mittinh và diễu hành trên 2 con đường quanh trường.

Trên đây là kế hoạch Hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia phòng, chống IV/AIDS  năm 2015”, của trường TH Hoàng Dư Khương năm học 2015-2016. Đề nghị các cá nhân và bộ phận có liên quan thực hiện nghiêm túc./.

 

 Nơi nhận:                                                                 

- TB TDTT, GVCN;                                                                                    KT. HIỆU TRƯỞNG

- Ban HĐNG                                                                          Phó Hiệu trưởng                

- Lưu VT, CM./.            

 

 

                                                                                         

                                                                                                                     Phạm Huyền Bội Giao     

Số lượt xem : 933