Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Hoạt động dạy và học

Cập nhật lúc : 04:00 02/11/2015  

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VÀ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO VIẾT VÀ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 2015-2016

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VÀ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO VIẾT VÀ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 2015-2016

      PHÒNG GD&ĐT CẨM LỆ                                                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH HOÀNG DƯ KHƯƠNG                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số: …  /KHCM/HDK                                  Hòa Thọ Đông, ngày       tháng 10   năm 2015

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VÀ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO

VIẾT VÀ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 2015-2016

         

          Căn cứ công văn số 530/PGDĐT-TH của Phòng GD&ĐT Quận Cẩm Lệ ngày 7 tháng 9 năm 2015 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm  học 2015-2016 cấp Tiểu học ;

Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016 của trường TH Hoàng Dư Khương, bộ phận chuyên môn nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức và phát động phong trào viết và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm năm học 2015-2016 như sau :

I. Mục đích, yêu cầu:

            - Hoạt động sáng kiến nhằm thúc đẩy việc nghiên cứu, tìm ra những giải pháp mới, ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào hoạt động giáo dục góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, giảng dạy của cán bộ, giáo viên và kết quả học tập của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

          - Hoạt động sáng kiến là tiêu chuẩn, điều kiện để xét, công nhận, phong tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng cho cá nhân trong ngành theo qui định hiện hành.

          - Đề tài sáng kiến phải thực hiện đúng mẫu quy định; hành văn theo phong cách khoa học; chuẩn ngữ pháp, chính tả; trích dẫn theo đúng quy cách về xuất xứ.

          II. Nội dung nghiên cứu về sáng kiến kinh nghiệm;

          1.1 Nội dung nghiên cứu SKKN cần tập trung vào các lĩnh vực như: đổi mới hoạt động quản lý giáo dục; đổi mới phương pháp dạy học và giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo; các trò chơi nhằm củng cố các kiến thức các em đã học, tạo hứng thú cho các em trong việc tiếp thu kiến thức mới góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy.

          1.2 Bố cục chung của một SKKN: gồm 3 phần

          a. Phần I: Mở đầu (đặt vấn đề):

          - Nêu rõ bối cảnh dẫn tới sự cần thiết tiến hành thực hiện sáng kiến, cơ sở của vấn đề nghiên cứu, sáng kiến nhằm giải quyết vấn đề gì ? Được xuất phát từ yêu cấu thực tế giáo dục nào ?  Vấn đề được giải quyết có phải là vấn đề cần thiết của ngành GD&ĐT hay không?

          - Tổng quan những thông tin liên quan tới những vấn đề mà sáng kiến sẽ đề cập tới.

          b. Phần II: Nội dung (giải quyết vấn đề):

          - Thực trạng vấn đề nghiên cứu: Những thuận lợi, mặt tốt, ưu điểm, những khó khăn, hạn chế, thiếu sót của vấn đề nghiên cứu;

          - Mô tả, phân tích các biện pháp, giải pháp, các ứng dụng, cách làm mới đã thực hiện, sử dụng nhằm làm cho công việc có chất lượng, hiệu quả hơn (trọng tâm của đề tài).

          - Đánh giá kết quả thực hiện: phân tích, so sánh, đối chiếu, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện đề tài trong thực tiễn, hoặc dự báo kết quả sẽ đạt được khi áp dụng sáng kiến.

- Nêu những bài học kinh nghiệm được rút ra trong quá trình  áp dụng sáng kiến.

          c. Phần III: Kết luận và đề xuất, kiến nghị và khuyến nghị:

          - Nêu những nhận định chung có tính bao quát toàn bộ sáng kiến, khẳng đinh về giá trị nội dung, ý nghĩa và hiệu quả của sáng kiến;

          - Những đề xuất, khuyến nghị đối với các cấp để triển khai, ứng dụng sáng kiến có hiệu quả.

          Phần Phụ lục:

          - Các tài liệu tham khảo;

          - Các biểu, bảng, tranh ảnh, tư liệu, … có liên quan;

          - Các băng hình, đĩa CD. DVD đính kèm (Nếu có)

          III. Tổ chức viết và xét chọn SKKN tại trường:

          - Phát động phong trào viết và áp dụng SKKN, phổ biến các yêu cầu về nội dung, hình thức và tiêu chuẩn chấm chọn SKKN theo quy định, cho CBGV đăng kí đề tài và tiến độ thực hiện.

          - Thành lập hội đồng chấm chọn SKKN.

          - Sau khi chấm chọn xong, chọn những đề tài loại A cấp trường gửi về Phòng GD&ĐT để Hội đồng khoa học của ngành xét chọn.

          IV. Tiêu chuẩn chấm chọn và xếp loại SKKN:

          1.1 Tiêu chuẩn về nội dung: (90 điểm)

          - Tính khoa học: (20 điểm) Đề tài có cơ sở lí luận, có luận điểm, luận cứ khoa học; kết quả phù hợp với quy luật, với thực tiễn;

          - Tính sáng tạo: (30 điểm) Là những giải pháp, biện pháp chưa sáng kiến nào trước đó thực hiện; những đề xuất mới trong công tác quản lí, hoạt động giáo dục, dạy học;

          - Tính khả thi: (20 điểm) Những biện pháp, giải pháp có khả năng ứng dụng, áp dụng trong thực tế;

          -. Tính hiệu quả: (20 điểm) Đem lại hiệu quả thiết thực khi áp dụng trong công tác quản lý, tổ chức các hoạt động giáo dục và dạy học (giảm được thời gian, nhân lực, vật lực; chất lượng, hiệu quả công việc sẽ được nâng cao, cải tiến cách làm, phương pháp).

          1.2 Tiêu chuẩn về hình thức: 10 điểm

          - Đúng bố cục, ngữ pháp, chính tả; diễn đạt đúng văn phong khoa học; các kiến thức được hệ thống hóa một cách chặt chẽ, rõ ràng, súc tích; ghi rõ nguồn gốc tài liệu được sưu tầm, trích dẫn (nếu có).

          - Sáng kiến được đánh vi tính: in trên khổ giấy A4; font Unicode; cỡ chữ 14, kiểu chữ Time New Roman, định lề trên 20-25 mm, lề dưới 20-25 mm, lề trái 30-35mm; số trang được đánh ở góc dưới bên phải mỗi trang. Bìa đề tài phải được ghi rõ ràng theo trật tự sau: Tên đơn vị chủ quản; đơn vị công tác; tên đề tài; thuộc môn (nhóm môn, lĩnh vực); tên tác giả (nhóm tác giả); chức vụ; tổ bộ môn hoặc các chức danh.

          1.3 Xếp loại sáng kiến:

          - Loại A: đạt từ 85 điểm đến 100 điểm

          - Loại B: đạt từ 65 điểm đến dưới 85 điểm

          - Loại C: đạt từ 50 điểm đến dưới 65 điểm

          - Không xếp loại: Đối với các đề tài dưới 50 điểm

          V Thời gian nộp:

          - CBGV đăng kí đề tài tiến độ hoàn thành: Tháng 10

          - Các tổ tiến hành xét đề tài và gởi về Hội đồng trường: 15/12/2015

          - Hội đồng xét SKKN trường tiến hành họp xét 16/12/2015 -30/12/2015

          - Gởi các SKKN loại A cấp trường về PDG : thời gian chờ công văn hướng dẫn của Phòng GD &ĐT Cẩm Lệ. Dự kiến : 15/01/2016.

Nơi nhận:

-Tổ CM;                                              HIỆU TRƯỞNG                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

-Lưu CM./.

                                                                   

 

                                                                       Nguyễn Thị Thu Nhi                                        Phạm Huyền Bội Giao

Số lượt xem : 1036